Obszary wsparcia

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości to komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin, realizująca w szczególności zadania z zakresu:

 • opracowywania projektów strategii rozwoju miasta oraz programów i planów, w tym wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • stymulowania rozwoju gospodarczego, inicjowania, prognozowania i koordynowania rozwoju społeczno-ekonomicznego miasta Lublin i metropolii lubelskiej,
 • realizacji programów sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w mieście, w tym edukacji przedsiębiorczości i budowania postaw przedsiębiorczych,
 • tworzenia i funkcjonowania terenów aktywności gospodarczej w mieście Lublin,
 • współpracy z instytucjami nauki,
 • koordynowania i podejmowania działań związanych z tematyką Smart City,
 • realizowania przedsięwzięć dotyczących współpracy gospodarczej,
 • promocji gospodarczej miasta Lublin,
 • współpracy ze stowarzyszeniami, klastrami, organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu miasta Lublin,
 • wspierania lokalnych środowisk oraz inicjatyw startupowych.

Na co dzień współpracujemy z różnymi grupami interesariuszy: począwszy od przedsiębiorców rozważających ulokowanie biznesu w mieście, podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Miasta w szeroko rozumianym sektorze przemysłu oraz sektorze usług, właścicieli i pomysłodawców inicjatyw startupowych, instytucje otoczenia biznesu (w tym m.in. parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii itp.), uczelnie i szkoły wyższe, placówki edukacyjne kształcące na różnych poziomach, inne komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Lublin, skończywszy bezpośrednio na mieszkańcach, dla których powstają m.in. dedykowane programy rozwoju postaw przedsiębiorczych.

Podejmowane przez nas działania mają charakter:

 • informacyjny – dostarczamy kompleksowych informacji na temat rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionu, monitorujemy realizację strategii rozwoju miasta i co roku opracowujemy raport o stanie miasta,
 • promocyjny – który przejawia się m.in. poprzez publikowanie informacji o potencjale podmiotów gospodarczych, uczelni i organizacji funkcjonujących na terenie miasta czy o organizowanych wydarzeniach naukowych i gospodarczych,
 • networkingowy – angażujemy się m.in. w budowanie i rozwój lubelskich ekosystemów gospodarczych, sieci kontaktów czy inicjatyw klastrowych.

Realizujemy projekty dotyczące szeroko rozumianej współpracy w ramach potrójnej helisy na styku samorządu, biznesu i nauki. Dbamy o dostępność do wysoko wykwalifikowanych kadr, angażując się w procesy rekrutacyjne na lubelskich uczelniach, dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców czy komercjalizację wiedzy i działalność badawczo-rozwojową.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy. Robimy wszystko, by Lublin stał się innowacyjną, europejską metropolią, miastem doskonałym do życia, studiowania i pracy, z powszechnym wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań w zakresie, gospodarki, transportu i ekologii.