Nasze projekty

OPIS:

Przedsiębiorcze dzieciaki to projekt o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości. Główne cele projektu:

 • kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń;
 • inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości;
 • promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

PARTNERZY:

Narodowy Bank Polski, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Przedsiębiorcze dzieciaki

OKRES TRWANIA:

od 2018 roku

KONTAKT:

Monika Król – koordynatorka projektu Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 00, biznes@lublin.eu


OPIS
:

MAKING-CITY to nowy wielkoskalowy projekt demonstracyjny, finansowany z programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020. Celem 60-miesięcznego projektu z budżetem opiewającym na ponad 20 milionów euro jest rozwiązanie problemu nadmiernej emisji CO2 w miastach i zademonstrowanie transformacji miejskiego systemu energetycznego w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla w oparciu o koncepcję PED (Positive Energy District)

PARTNERZY:

34 partnerów zagranicznych (w tym LPEC I POLITECHNIKA LUBELSKA):

 • Hiszpania: Fundacja Cartif, Gmina Leon, Green Building Council España (Assoc), Tecnalia (RTO);
 • Holandia: Gmina Groningen, Warmtestad B.V (Ind), TNO, (RTO), Grunneger Power (Coop), Stichting Energy Valley (RTO), Waarborg Mediacentrale (Ind), Stichting Nijestee (Ind), CGI Nederland B.V. (Ind), Sustainable Buildings B.V. (SME), Uniwersytet w Groningen, Hanze University of Applied Sciences (Univ);
 • Finlandia: Gmina Oulu, Oulu Energy (Ind), Uniwersytet w Oulu, Oulun Sivakka OY (Ind), YIT (Ind), Jetitek OY (SME), Arinan inteistöt OY (Ind), Teknologian Tutkimuskeskus VTT OY (RTO);
 • Włochy: Gmina Bassano del Grappa, Unismart Padova Enterprise SRL (SME)
 • Turcja: Gmina Kadikoy, Demir Enerji (SME);
 • Słowacja: Gmina Trenczyn, Słowacki Techniczny Uniwersytet w Bratysławie;
 • Bułgaria: Gmina Vidin, Green Synergy Cluster (Assoc);
 • Polska: Gmina Lublin, LPEC (Ind);
 • Francja: LGI (SME), Cap Digital (Assoc) R2M (SME);

OKRES TRWANIA:

30 listopad 2018 – 30 listopad 2023

NAZWA PROGRAMU:

Horyzont2020

KONTAKT:

Dorota Wolińska – Koordynator, Referat Strategii i Smart City Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 09, dorota.wolinska@lublin.eu

OPIS:

Spacery „Lublin z Duszą” – propozycja dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, spotkanie z ciekawymi ludźmi oraz okazja do odkrywania miejsc, które tworzą kreatywny klimat naszego miasta (w aspekcie kulturalnym, społecznym oraz biznesowym). Wycieczki, z udziałem specjalnie zaangażowanych do projektu przewodników, stanowiły dla młodych ludzi inspirację w planowaniu wolnego czasu, a także przy podejmowaniu różnych aktywności, również tych związanych z ich przyszłością zawodową czy obywatelską

PARTNERZY:

 • Duszpasterstwo Akademickie KUL,
 • Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”,
 • lubelskie uczelnie oraz instytucje kultury, działające na rzecz studentów

OKRES TRWANIA:

sierpień 2013 – grudzień 2017

KONTAKT:

Barbara Kostecka-Wiącek – koordynatorka projektu; Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 00, biznes@lublin.eu

OPIS:

Projekt Akademii powstał z myślą o studentach, absolwentach oraz wszystkich pasjonatach Lublina, którzy chcieliby spróbować swoich sił w roli przewodnika. Cel projektu – opracowanie tematycznych szlaków spacerowych lub gry miejskiej w obszarze potencjału akademickiego, biznesowego, gospodarczego, historycznego i kulturowego Miasta Lublin. Poprzez swoje działania i zaangażowanie uczestnicy Akademii promowali potencjał akademicki Miasta Lublin oraz postawę przedsiębiorczości wśród uczniów, studentów i absolwentów lubelskich uczelni wyższych; budowali relacje ze środowiskiem studenckim i szkolnym w celu tworzenia i umacniania więzi z Miastem Lublin

OKRES TRWANIA:

luty – czerwiec 2016

KONTAKT:

Barbara Kostecka-Wiącek – koordynatorka projektu; Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 00, biznes@lublin.eu

OPIS:

Pomoc maturzystom lubelskich szkół, oferowana przez studentów w zakresie przygotowania do egzaminów maturalnych. Spotkania indywidualne, konsultacje w zakresie różnych przedmiotów. Projekt koordynowany przez UM Lublin

OKRES TRWANIA:

marzec – maj 2016

KONTAKT:

Barbara Kostecka-Wiącek – koordynatorka projektu; Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 00, biznes@lublin.eu

OPIS:

Projekt „Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości” jest realizowany przez Gminę Lublin we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem projektu jest przeszkolenie 15 nauczycieli lubelskich szkół ponadpodstawowych z zakresu nowoczesnych modeli biznesowych, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania przedsiębiorczości oraz wzrost postaw przedsiębiorczych u uczniów.

PARTNERZY:

Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości - ulotka

Narodowy Bank Polski

OKRES TRWANIA:

2019

KONTAKT:

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 00, biznes@lublin.eu

NAZWA:

Regional Creative Industry Alliance

PROGRAM:

Interreg Europe

OPIS:

Zadaniem europejskiego projektu RCIA jest podniesienie jakości i skuteczności tych narzędzi polityki Funduszy Strukturalnych, które związane są z konkurencyjnością przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wsparcie poprzez wymianę wiedzy polega na:

 • udzielaniu wsparcia przemysłom kreatywnym działającym w sektorze MŚP celem stymulowania ich rozwoju,
 • pozycjonowanie przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury (CCI) jako „brakującego ogniwa” pomiędzy sektorami oraz dziedzinami dotyczącymi innowacji i konkurencyjności,
 • zwiększanie atrakcyjności i wizerunku miasta/regionu/kraju jako obszaru innowacyjnego (przyciąganie talentów, tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy na danym terenie),
 • pozycjonowanie przemysłów kreatywnych i przemysłów jako filaru polityki konkurencyjności.

Poprzez wymianę 20+ dobrych praktyk pomiędzy grupami interesariuszy, zainteresowanych kształtowaniem polityk regionalnych, a także wdrażaniem zdobytych doświadczeń zapisanych w 9 regionalnych planach działania, zmierzamy do zwiększenia współpracy pomiędzy kreatywnymi MŚP a firmami z pozostałych sektorów gospodarki. Prowadzi to do większej konkurencyjności obu typów MŚP, a w konsekwencji do tworzenia nowych produktów i rozwiązań opracowanych dzięki współpracy międzysektorowej

PARTNERZY:

 • Barcelona Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation (Hiszpania),
 • Creative Business Cup (Dania),
 • IDM Suedtirol / Alto Adige (Włochy),
 • Joint Stock Company “Development finance institution Altum” (Łotwa),
 • North¬West Regional Development Agency (Rumunia),
 • Public Service of Wallonia (Belgia),
 • Region of Central Greece -Sterea Ellada (Grecja)
RCIA - logo

OKRES TRWANIA:

1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2021

KONTAKT:

Diana Ciszewska-Tolak – kierownik projektu, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 35, diana.ciszewska@lublin.eu

Strona projektu

PROGRAM:

Kreatywna Europa

OPIS:

Celem projektu jest wspieranie działalności twórczej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpracę środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych w zakresie opracowywania wspólnych metod kształcenia poszczególnych grup odbiorców i ustanowienia stałego i profesjonalnego systemu wymiany i współpracy artystów i kuratorów sztuki

PARTNERZY:

 • Valladolid (Hiszpania),
 • Lublin (Polska),
 • Genua (Włochy),
 • Clermont-Ferrand (Francja),
 • Katowice (Polska),
 • Rouen (Francja),
 • Lecce (Włochy),
 • Liverpool (Wielka Brytania),
 • Kowno (Litwa),
 • Aveiro (Portugalia),
 • Zagrzeb (Chorwacja),
 • Skopje (Macedonia).

OKRES TRWANIA:

2017 – 2021

KONTAKT:

brak

Strona projektu – brak

PROGRAM:

Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

OPIS:

Celem projektu jest opracowanie i uchwalenie dokumentu Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy aktywnym udziale lokalnej społeczności, z zastosowaniem rozbudowanego katalogu działań partycypacyjnych, włączających w proces mieszkańców

PARTNERZY:

 • Lubelska Grupa Badawcza
 • 4CF Sp. Z o.o.
Strategia 2030 logo kwadrat

OKRES TRWANIA:

październik 2018 – grudzień 2021

KONTAKT:

Paweł Cienkiera
Kierownik Projektu

Michał Furmanek
Informacje o projekcie

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 06, biznes@lublin.eu

Strona projektu

PROGRAM:

Kreatywna Europa

OPIS:

Projekt EHL@N powstał jako jedno z działań służących tworzeniu sieci współpracy miast, miejsc i obiektów uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Projekt EHL@N koncentruje się głównie na działaniach mających na celu m. in.: promocję i budowanie marki Znaku Dziedzictwa Europejskiego służące podkreśleniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii, wzmocnienie, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej opartego z jednej strony na wspólnych wartościach oraz elementach europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, z drugiej natomiast na bogactwie i różnorodności krajów europejskich, pogłębienie dialogu międzykulturowego, poprzez działania edukacyjne w dziedzinie sztuki, kultury i historii, podnoszenie świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego wśród obywateli miasta, w szczególności wśród młodych ludzi, wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej miasta, w szczególności przez turystykę kulturalną, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk na polu promocji Znaku Dziedzictwa Europejskiego

PARTNERZY:

Liderem jest organizacja Burghauptmannschaft Österreich, reprezentująca Pałac Imperialny w Wiedniu. Wśród pozostałych 18 partnerów, oprócz Miasta Lublin, znaleźli się:

 • Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsges.m.b.H. Roman City Carnuntum / Archaeological Park Carnuntum (Austria),
 • Hambach Castle Foundation / Hambach Castle (Niemcy),
 • City of Osnabrück / Münster and Osnabrück – Sites of the Peace of Westphalia (Niemcy),
 • City of Muenster / Münster and Osnabrück – Sites of the Peace of Westphalia (Niemcy),
 • Muzeum umeni Olomouc, statni prispevkova organizace / Olomouc Premyslid Castle and Archdiocesan Museum (Czechy),
 • Fondazione Museo Storico Del Trentino / Fort Cadine (Włochy),
 • Liszt Ferenc Academy of Music / Liszt Ferenc Academy of Music (Wegry),
 • University of Tartu / Historic Ensemble of the University of Tartu (Estonia),
 • Fundación Residencia de Estudiantes / Residencia de Estudiantes (Hiszpania),
 • Budapesti Zsidó Hitközség (Budapest Jewish Community) /Dohány Street Synagogue Complex (Węgry),
 • Archiwum Główne Akt Dawnych / The May 3, 1791 Constitution (Polska),
 • Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (General Directorate of the Book, Archives and Libraries) / Charter of Law of Abolition of the Death Penalty (Portugalia),
 • Fondazione Trentina Alcide De Gasperi / Museo Casa Alcide De Gasperi (Włochy),
 • CIVICA ACADEMY FOUNDATION / Sighet Memorial (Rumunia),
 • Direção Regional de Cultura do Algarve / Sagres Promontory (Portugalia),
 • Občina Tolmin / Javorca Memorial Church and its cultural landscape (Słowenia),
 • Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. / Former Natzweiler concentration camp and its satellite camps (Niemcy)

OKRES TRWANIA:

1 październik 2019 – 31 maj 2021

KONTAKT:

Diana Ciszewska-Tolak – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 35, diana.ciszewska@lublin.eu

EJL@N European Heritage label nework - logo

Strona projektu – brak

PROGRAM:

Projekt pilotażowy dla sektora kultury i sektora kreatywnego współfinansowany przez Komisję Europejską – Generalną Dyrekcję ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury

OPIS:

Ogólnym celem tego działania pilotażowego jest zdefiniowanie i przetestowanie polityk, a także działań na rzecz nie tylko utrzymania, ale również rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt. Głównym celem projektu jest zbadanie działań, które mają na celu zbudowanie połączeń pomiędzy z jednej strony edukacją dziedzictwa kulturowego i rozwojem umiejętności z nim związanych, a z drugiej strony rynkiem pracy, a zwłaszcza zachęcanie do nawiązywania kontaktów z branżami kreatywnymi i instytucjami trzecimi takimi jak: jako centra kreatywne, brudne pracownie, prototypownie, majsterkowanie, centra kultury, czy centra aktywności lokalnych

PARTNERZY:

 • Burghauptmannschaft Oesterreich – Austria, Lider projektu;
 • Asociación Española De Gestores De Patrimonio Cultural – Hiszpania; Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali – Włochy;
 • Magyar Reneszánsz Alapítvány az Épített Környezetért – Węgry;
 • Narodny Trust Slovakia – Słowacja;
 • ECQA GmbH – Austria;
 • Bundesdenkmalamt – Austria;
 • Municipality Mauerbach – Austria;
 • Regional Government of Lower Austria (Niederösterreichische Landesregierung) – Austria;
 • UBW Unternehmensberatung Wagenhofer GmbH – Austria

OKRES TRWANIA:

15 czerwca 2020 – 14 październik 2022

KONTAKT:

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 35

Strona projektu https://www.increas.eu/

PROGRAM:

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

OPIS:

Europejski Pakt na rzecz Integracji powstaje we współpracy z 13 intytucjami partnerskimi. Celem projektu jest stworzenie kompleksowego zestawu działań prowadzących do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz lepszej integracji obywateli Państw Trzecich. Projekt zakłada stworzenie Strategii Integracji przez zaangażowanie ekspertów tematycznych, członków organizacji pozarządowych, specjalistów w zakresie migracji i integracji. Proces strategiczny wiąże się także z prowadzeniem działań mających na celu integrację migrantów, które odpowiadają na problemy wskazane przez respondentów w badaniach

PARTNERZY:

 • PATRIR (Rumunia) – lider projektu,
 • Asociacion Ciudades Interculturales (Hiszpania),
 • Consorzio Comunità Brianza (Włochy),
 • TREE Agency (Włochy),
 • Pro Arbeit (Niemcy),
 • Creative Ideas w Rydze (Łotwa),
 • Miasto Kartagena (Hiszpania),
 • Miasto Kluż-Napoka (Rumunia),
 • Miasto Lublin (Polska),
 • Miasto Linkoping (Szwecja),
 • Miasto Dietzenbach (Niemcy),
 • Miasto Rawenna (Włochy),
 • Rada Miasta Rygi, Departament Edukacji, Kultury i Sportu (Łotwa).

OKRES TRWANIA:

1 stycznia 2020 – 30 czerwca 2022

KONTAKT:

Wiktoria Herun, Mykola Mialkovskyi, Magdalena Opoka, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 00, biznes@lublin.eu

Strona projektu

PROGRAM:

EIT w ramach programu Horyzont2020

OPIS:

Projekt jest jednym z projektów realizowanych przez wspólnotę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ds. mobilności miejskiej, którego głównym celem jest opracowanie pilotażowego rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej o charakterze planera podróży. Różnicą w stosunku do istniejących rozwiązań w tym zakresie jest zorientowanie na użytkownika i sugerowanie tras na podstawie osobistych – definiowanych przez samych użytkowników – preferencji podróży. W ramach Projektu opracowane zostaną narzędzia analityczne służące stworzeniu planera podróży oraz aplikacji pilotażowej. Testy funkcjonowania aplikacji zostaną przeprowadzone w dwóch europejskich miastach: Monachium i Lublinie. Projekt umożliwi zrozumienie oraz zbadanie preferencji podróży, pozwalając przy tym na lepsze planowanie polityki transportowej miasta oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie. Co więcej, aplikacja umożliwi wybór usług mobilności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

PARTNERZY:

 • University College London (Wielka Brytania),
 • Fraunhofer Gesellschaft (Niemcy),
 • Archmea (Holandia),
 • Miasto Monachium (Niemcy)
AI-trawell logo

OKRES TRWANIA:

styczeń – grudzień 2020

KONTAKT:

Szymon Horosiewicz, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 06, szymon.horosiewicz@lublin.eu

Strona projektu

PROGRAM:

EIT w ramach programu Horyzont2020

OPIS:

Projekt „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” (Multistage Design Thinking Project Support – MDTProS) jest jednym z projektów realizowanych przez wspólnotę EIT, którego głównym celem jest uzupełnienie już istniejących metod, procedur i wiedzy ekspertów w zakresie mobilności miejskiej, umożliwiając im poznanie metod myślenia projektowego oraz innych narzędzi w celu nabycia nowych umiejętności, które pozwolą tworzyć bardziej wydajne rozwiązania dedykowane dla mobilności zorientowane przede wszystkim na użytkownika

PARTNERZY:

 • Miasto Monachium (Niemcy),
 • Technion – Israel Institute of Technology (Izrael),
 • UnternehmerTUM GmbH (Niemcy),
 • Zone Cluster Ltd (Węgry)

OKRES TRWANIA:

styczeń – grudzień 2020

KONTAKT:

Ewelina Frelas-Tyczyńska, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 09, ewelina.frelas@lublin.eu

Strona projektu – brak

PROGRAM:

EIT w ramach programu Horyzont2020

OPIS:

Projekt „CITYTHON – Miejski Hackathon związany z mobilnością” (CITYTHON) jest jednym z projektów realizowanych przez wspólnotę EIT, którego głównym celem jest zorganizowanie miejskiego hackathonu o tematyce związanej z szeroko pojętą mobilnością miejską. Wydarzenie skierowane jest do multidyscyplinarnych zespołów studenckich, których zadaniem jest zmierzenie się z obecnymi wyzwaniami z zakresu mobilności miejskiej, przed którymi obecnie stoją miasta

PARTNERZY:

 • UPC Technology Center (Hiszpania),
 • Carnet Future Mobility Research HUB (Hiszpania),
 • Universitat Politecnica De Catalunya (Hiszpania), Miasto Barcelona (Hiszpania),
 • Miasto Amsterdam (Holandia),
 • Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (Holandia)

OKRES TRWANIA:

styczeń – grudzień 2020

KONTAKT:

Ewelina Frelas-Tyczyńska, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 09, ewelina.frelas@lublin.eu

Strona projektu

PROGRAM:

URBACT

OPIS:

Głównymi celami wdrożeniowymi, które osiągnęliśmy jako Partner sieci są:

 • Wsparcie podejścia zintegrowanego, w tym zabezpieczenie horyzontalnej, wertykalnej i terytorialnej integracji w ujęciu całościowym; zbadanie alternatywnych struktur administracyjnych i modeli biznesowych, które wspierać będą integrację w ramach tradycyjnych struktur;
 • Włączanie lokalnych interesariuszy, w tym: dotarcie do przedsiębiorców z branży kreatywnej i utrzymanie ich zaangażowania w procesy rozwojowe; przezwyciężenie stereotypów dotyczących biurokracji, co przyczyni się do utrzymania zaangażowania lokalnych interesariuszy w dłuższej perspektywie i lepszego reagowania na lokalne potrzeby; alokacja zasobów na rzecz integrowania różnorodnych grup interesariuszy; kwestie mobilizowania mieszkańców; odnajdywanie i wspieranie „katalizatorów” (najbardziej innowacyjnych osób), aby działali jako liderzy zmian;
 • Mierzenie wpływu, w tym: opracowanie wskaźników mierzenia wpływu przedsiębiorstw kreatywnych; diagnoza metod w jaki sposób osoby kreatywne i ich inicjatywy mogą być rozpoznane, uznane i docenione w sferze publicznej; określenie nowych sposobów oceny sukcesu i niepowodzenia (dobór wskaźników), sposoby mierzenia innowacyjności / eksperymentalności i tworzenie dla niej przestrzeń (elastycznej, tymczasowej, nisko kosztowej);
 • Odchodzenie od strategii na rzecz operacyjnych planów działań, w tym: ocena wszystkich budynków użyteczności publicznej pod kątem możliwości wynajmu na rzecz przemysłów kreatywnych; przygotowanie we współpracy z interesariuszami wspólnego planu działań na rzecz branży kreatywnej; nowe zasady i uregulowania w kwestii planowania regionalnego i miejskiego (elastyczne schematy planistyczne), kładące nacisk na systemowe udostępnianie pustych sklepów i bloków; lepsze wykorzystanie nowej infrastruktury komunikacyjnej w celu adaptowania do warunków Nowej Ekonomii (społecznej, ekologicznej, kreatywnej, opartej na wiedzy) oraz tworzenia nowych miejsc pracy i przedsiębiorstw;
 • Wzmacnianie finansowania polityk rozwojowych poprzez innowacje finansowe, w tym: wyszukanie i rekrutowanie najbardziej doświadczonych urzędników i wewnętrznych ekspertów w celu przeprowadzenia działań wdrożeniowych; opracowanie skutecznych operacyjnych i finansowych mechanizmów; opracowanie i wdrożenie innowacyjnych praktyk promocji rozwiązań przejściowych; Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gminy wspierają narzędzia zmniejszające bezrobocie, aktywizują rynek pracy, podejmując działania promocyjne i marketingowe. Te narzędzia powinny być lepiej wykorzystywane na rzecz przemysłów kreatywnych. Działając w ramach Sieci Wdrożeniowej URBACT, będziemy w stanie lepiej stawić czoła wspomnianym wyzwaniom.
Creative9 Spirits logo

PARTNERZY:

 • Gmina Lublin,
 • Budapeszt (Węgry),
 • Kaunas (Litwa),
 • Maribor (Słowenia),
 • Sofia (Bułgaria),
 • Loulé (Portugalia),
 • Ibi (Hiszpania),
 • Ravenna (Włochy),
 • Waterford (Irlandia).

OKRES TRWANIA:

1 październik 2016 – 31 maj 2019

KONTAKT:

Diana Ciszewska-Tolak – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, tel. 81 466 25 35, diana.ciszewska@lublin.eu

Strona projektu

PROGRAM:

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

OPIS:

Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, realizowała projekt „ProVaHealth – Product Validation in Health”. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ProVaHealth umożliwia dostęp do infrastruktury w obszarze zdrowia dla start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw, których celem jest komercjalizacja produktów i usług z możliwością walidacji produktu przez klienta końcowego. Projekt obejmował 14 żywych laboratoriów w obszarze zdrowia z Regionu Morza Bałtyckiego i realizował cel strategiczny, którym jest „Region Morza Bałtyckiego jako jedno miejsce testowania i rozwoju produktów i usług związanych z ochroną zdrowia ”.
Cele projektu:

 • stworzenie lepszej współpracy między Health Living Labs w regionie Morza Bałtyckiego
 • zapewnienie łatwego dostępu do usług Living Lab dla MŚP
 • poprawienie efektywności wprowadzania na rynek nowych produktów i usług w zakresie zdrowia
 • wdrażanie innowacji, tworzenie nowych przedsiębiorstw i rozwój MŚP
 • poprawa stanu zdrowia, dobrego samopoczucia i jakości życia.

PARTNERZY:

Interreg Baltic Sea Region logo
 • Tallinn Science Park Tehnopol – lider projektu,
 • Haapsalu Neurological Rehabilitation Centre – Tallinn University,
 • The North Denmark Region,
 • Region Zealand,
 • CoLab Denmark,
 • The South-Eastern Finland University of Applied Sciences,
 • Oulu University of Applied Scineces,
 • South Ostrobothnia Health Technology Development Centre,
 • Laurea University of Applied Sciences,
 • WITENO GmbH,
 • Latvian Health Tourism Cluster,
 • Vilnius University,
 • Innovation Skåne AB – ScanBalt® fmba,
 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.,
 • Gmina Lublin.

OKRES TRWANIA:

październik 2017 – marzec 2020

KONTAKT:

Marzena Strok-Sadło, Członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna, tel. 81 466 25 05, info@medycyna.lublin.eu

Strona projektu