Nasz zespół

dr Mariusz Sagan

Dyrektor

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości

Monika Król

Zastępca Dyrektora

ds. Przedsiębiorczości i Ekosystemów Gospodarczych

Robert Żyśko

Zastępca Dyrektora

ds. Strategii, Akademickości i Smart City

Katarzyna Bujan

Inspektor
Referat ds. wspierania akademickości

 • Inicjowanie współpracy Miasta Lublin, uczelni wyższych oraz instytucji nauki i biznesu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i akademickości Miasta Lublin.
 • Inicjowanie, podejmowanie i koordynacja projektów na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz wspólnej promocj i potencjału akademickiego Miasta Lublin.
 • Promocja informacji na temat projektów prowadzonych przez uczelnie wyższe w ramach wspierania dobrych praktyk związanych z rozwojem Miasta Lublin.
 • Monitorowanie współpracy na linii miasto – uczelnie – biznes. Inicjowanie i koordynowanie współpracy z akademickimi biurami karier, organizacjami studenckimi i szkolnymi w celu rozwoju akademickości Miasta Lublin oraz tworzenia i umacniania więzi z Miastem Lublin.

tel: 81 466 25 15
e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu

Ariel Cyfra

Inspektor
Referat promocji gospodarczej i rozwoju miasta

 • Promocja projektów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Lublin, realizowanych przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin.
 • Promocja projektu Lublin 2030.
 • Wsparcie w promocji organizowanych przez środowisko biznesowe, naukowe i inne podmioty wydarzeń i projektów, kierowanych do szerokiego grona odbiorców: mieszkańców Lublina, studentów, przedsiębiorców itp.
 • Prowadzenie wydziałowych stron internetowych oraz social mediów.

tel: 81 466 25 08
e-mail: ariel.cyfra@lublin.eu

Paulina Dmochowska

Paulina Dmochowska

Inspektor
Referat wspierania przedsiębiorczości i przemysłów kreatywnych


 • Współpraca z podmiotami gospodarczymi i instytucjami w zakresie realizowanych przez nie zadań wspierających przedsiębiorczość (konferencje).
 • Opracowywania oraz konsultowania z instytucjami otoczenia biznesu inicjatyw i projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (Światowy Tydzień Przedsiębiorczości).
 • Przedsiębiorczość w edukacji – promowanie przedsiębiorczości na etapie szkolnym poprzez uczestniczenie w tworzeniu projektów kształcących dzieci i młodzież w tym zakresie.

tel: 81 466 25 35
e-mail: paulina.dmochowska@lublin.eu

Ewelina Frelas

Ewelina Frelas-Tyczyńska

Inspektor
Referat Strategii i Smart City

 • Testowanie nowych polityk miejskich oraz inicjowanie działań mających na celu podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu i mieszkańców miasta Lublin w tworzeniu nowych rozwiązań i wzmacnianiu społeczności lokalnej.
 • Wdrażanie i promocja innowacyjnych działań społecznych, kierowanych do różnych grup interesariuszy.
 • Wspieranie i stymulowanie innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych, potrzeb regionu, rozwoju potencjału zasobów ludzkich i społeczności lokalnych, poprzez tworzenie efektywnych rozwiązań wsparcia i koordynację interdyscyplinarnych, ogólnomiejskich procesów.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć społecznie innowacyjnych.

tel:81 466 25 09
e-mail: ewelina.frelas@lublin.eu

Michał Furmanek

Główny Specjalista
Referat Strategii i Smart City

 • Testowanie nowych polityk miejskich oraz inicjowanie działań mających na celu podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu i mieszkańców miasta Lublin w tworzeniu nowych rozwiązań i wzmacnianiu społeczności lokalnej.
 • Wdrażanie i promocja innowacyjnych działań społecznych, kierowanych do różnych grup interesariuszy.
 • Wspieranie i stymulowanie innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych, potrzeb regionu, rozwoju potencjału zasobów ludzkich i społeczności lokalnych, poprzez tworzenie efektywnych rozwiązań wsparcia i koordynację interdyscyplinarnych, ogólnomiejskich procesów.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć społecznie innowacyjnych.
 • Promocja Lublin 2030.

tel: 81 466 25 06
e-mail: michal.furmanek@lublin.eu

Marcin Garbowski

Podinspektor
Referat ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu

 • Inicjowanie i koordynowanie organizacji wydarzeń międzysektorowych będących w zakresie kompetencji Wydziału. – Aktywnie wsparcie działań mających na celu pozyskiwanie i obsługę zagranicznych inwestorów.
 • Sieciowanie – pomoc w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu partnerstw z firmami, uczelniami, administracją publiczną i organizacjami otoczenia biznesu działającymi w klastrach i ekosystemach gospodarczych.
 • Wsparcie Referatu Przedsiębiorczości i Przemysłów Kreatywnych, w szczególności w działaniach podejmowanych w ramach projektów realizowanych z partnerami zagranicznymi.

tel: 81 466 25 05
e-mail: marcin.garbowski@lublin.eu

Przemysław Gruba

Koordynator
Referat ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu

 • Przygotowanie i aktualizacja informacji dotyczących warunków rozwoju działalności gospodarczej w mieście Lublin i lokowania się nowych przedsiębiorstw, w tym w zakresie dostępnych programów ponadnarodowych i rządowych.
 • Gromadzenie informacji dotyczących możliwości i potrzeb inwestycyjnych miasta Lublin w zakresie dostępności powierzchni biurowych, magazynowych, produkcyjnych, nieruchomości niezabudowanych, lokali użytkowych, infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz podejmowanie działań na rzecz dystrybucji tych informacji.
 • Współpraca z centrami transferu technologii i parkami naukowo-technologicznymi w zakresie rozwoju innowacyjności.
 • Promowanie oferty turystyki biznesowej i konferencyjnej w mieście Lublin.

tel: 81 466 25 13
kom: 605 903 521
e-mail: przemyslaw.gruba@lublin.eu

dr Mariusz Gwozda

Główny Specjalista
Referat Strategii i Smart City

 • Przygotowywanie informacji, ocen, analiz i opracowań sprawozdawczych.
 • Monitorowanie i analizowanie zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym miasta Lublin.
 • Sporządzanie raportu o stanie miasta i raportu monitoringowego realizacji strategii rozwoju miasta.
 • Współpraca przy projektowaniu, realizacji i analizie wyników badań społecznych.
 • Współpraca z instytucjami analitycznymi i naukowo-badawczymi w ramach kompetencji Wydziału.

tel: 81 466 25 12
e-mail: mariusz.gwozda@lublin.eu

Viktoriya Herun

Kierownik
Referat ds. wspierania akademickości

 • Inicjowanie współpracy Miasta Lublin, uczelni wyższych oraz instytucji nauki i biznesu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i akademickości Miasta Lublin.
 • Inicjowanie, podejmowanie i koordynacja projektów na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz wspólnej promocji i potencjału akademickiego Miasta Lublin.
 • Promocja informacji na temat projektów prowadzonych przez uczelnie wyższe w ramach wspierania dobrych praktyk związanych z rozwojem Miasta Lublin.
 • Koordynator programu „Study in Lublin”. Koordynacja projektu EPI European pact for Integration.

tel: 81 466 25 11
e-mail: wiktoria.herun@lublin.eu

Szymon Horosiewicz

Podinspektor
Referat Strategii i Smart City

 • Dokonywanie analiz i ocen sytuacji miasta Lublin w zakresie wykorzystania i wdrażania inteligentnych rozwiązań.
 • Utrzymywanie relacji z firmami oferującymi rozwiązania smart city.
 • Realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz sieciami skupiającymi podmioty działające w obszarze smart city.
 • Promocja koncepcji smart city w mieście Lublin w skali krajowej i zagranicznej.

tel: 81 466 25 06
e-mail: szymon.horosiewicz@lublin.eu

Jacek Jakubowski

Główny Specjalista
Referat wspierania przedsiębiorczości i przemysłów kreatywnych

 • Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizacji wspólnych projektów i programów, kontakt i wymiana informacji z przedstawicielami ekosystemu startupów, budowanie relacji z przedsiębiorcami, realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

tel: 81 466 25 35
e-mail: jacek.jakubowski@lublin.eu

Barbara Kostecka-Wiącek

Inspektor
Referat wspierania akademickości

 • Realizacja projektów na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz wspólnej promocji potencjału akademickiego Lublina.
 • Promocja projektów prowadzonych przez uczelnie.
 • Realizacja projektów oraz partnerstw związanych z rozwojem .przedsiębiorczości, transferami wiedzy oraz komercjalizacją badań.
 • Organizacja Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową.
 • Monitorowanie współpracy na linii miasto-uczelnie-biznes.
 • Współpraca z akademickimi biurami karier, organizacjami studenckimi i szkolnymi.

tel: 81 466 25 15
e-mail: barbara.kostecka@lublin.eu

Paulina Olchowska

Kierownik
Referat promocji gospodarczej i rozwoju miasta

 • Koordynowanie pracy zespołu promocji gospodarczej.
 • Promocja projektów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Lublin, realizowanych przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin.
 • Wsparcie w promocji organizowanych przez środowisko biznesowe, naukowe i inne podmioty wydarzeń i projektów, kierowanych do szerokiego grona odbiorców: mieszkańców Lublina, studentów, przedsiębiorców itp.
 • Organizacja konferencji prasowych o charakterze gospodarczym, biznesowym lub akademickim z udziałem Prezydenta i przedstawicieli UM Lublin.
 • Przygotowywanie materiałów promujących sukcesy lubelskich firm, naukowców, przedsiębiorców itp.
 • Kontakt z mediami.

tel: 81 466 25 08
e-mail: paulina.olchowska@lublin.eu

Iwona Pilarska

Inspektor
Referat promocji gospodarczej i rozwoju miasta

 • Promocja projektów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Lublin, realizowanych przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin.
 • Wsparcie w promocji organizowanych przez środowisko biznesowe, naukowe i inne podmioty wydarzeń i projektów, kierowanych do szerokiego grona odbiorców: mieszkańców Lublina, studentów, przedsiębiorców itp.
 • Prowadzenie wydziałowych stron internetowych oraz social mediów.

tel: 81 466 25 08
e-mail: iwona.pilarska@lublin.eu

Mateusz Stępniak

Podinspektor
Referat Strategii i Smart City

 • Projektowanie badań społecznych oraz tworzenie narzędzi do badań jakościowych i ilościowych (kwestionariusze ankiet, wywiadów i in.)
 • Analizy danych społecznych – tworzenie raportów ilościowych i jakościowych
 • Gromadzenie i porządkowanie danych społecznych.

tel: 81 466 25 06
e-mail: mateusz.stepniak@lublin.eu

Marzena Strok-Sadło

Kierownik
Referat ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu

 • Koordynowanie współpracy z klastrami i koordynatorami klastrów działających w Lublinie.
 • Zbieranie i opracowywanie informacji o klastrach i ekosystemach gospodarczych w Lublinie.
 • Sieciowanie – pomoc w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu partnerstw z firmami, uczelniami, administracją publiczną i organizacjami otoczenia biznesu działającymi w klastrach i ekosystemach gospodarczych.
 • Informowanie o formach organizacyjno-prawnych działalności klastrów, zasadach polityki klastrowej i możliwościach finansowania.
 • Reprezentuje Urząd Miasta Lublin jako członek zarządu w Klastrze Lubelska Medycyna.

tel: 81 466 25 05
e-mail: marzena.sadlo@lublin.eu

Marta Sztandarska

Główny Specjalista
Referat ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu

 • Inicjowanie i koordynowanie organizacji wydarzeń branżowych będących w zakresie kompetencji Wydziału, w tym Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin.
 • Rozwijanie lubelskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu w celu zwiększenia konkurencyjności miasta Lublin w skali krajowej i międzynarodowej.
 • Wspieranie rozwoju potencjału przedsiębiorstw z branży ICT i BPO/SSC oraz ich innowacyjności i konkurencyjności.
 • Koordynowanie działalności inicjatyw klastrowych w ekosystemach gospodarczych.

tel: 81 466 25 13
kom: 606 486 999
e-mail: marta.sztandarska@lublin.eu

Edyta Wiśniewska

Inspektor
Referat wspierania przedsiębiorczości i przemysłów kreatywnych

 • Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizacji wspólnych projektów i programów.
 • Kontakt i wymiana informacji z przedstawicielami ekosystemu startupów.
 • Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

tel: 81 466 25 10
e-mail: edyta.wisniewska@lublin.eu

Mariusz Włosek

Inspektor
Referat ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu

 • Koordynowanie współpracy z klastrami i koordynatorami klastrów działających w Lublinie.
 • Zbieranie i opracowywanie informacji o klastrach i ekosystemach gospodarczych w Lublinie.
 • Sieciowanie – pomoc w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu partnerstw z firmami, uczelniami, administracją publiczną i organizacjami otoczenia biznesu działającymi w klastrach i ekosystemach gospodarczych.

tel: 81 466 25 10
e-mail: monika.zub@lublin.eu

Dorota Wolińska

Koordynator
Referat Strategii i Smart City

 • Koordynacja działań referatu strategii i smart city.
 • Dokonywanie analiz i ocen sytuacji miasta Lublin w zakresie wykorzystania i wdrażania inteligentnych rozwiązań.
 • Realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz sieciami skupiającymi podmioty działające w obszarze smart city.

tel: 81 466 25 09
e-mail: dorota.wolinska@lublin.eu

Monika Zub-Nowosad

Inspektor
Referat wspierania przedsiębiorczości i przemysłów kreatywnych

 • realizacja działań na rzecz edukacji przedsiębiorczości, promowanie postaw przedsiębiorczych oraz budowanie relacji z przedsiębiorcami;
 • przygotowywanie i realizacja projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości (w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych).

tel: 81 466 25 10
e-mail: monika.zub@lublin.eu